Ecteqlale eqlime Kordectane Áâraq-Eanalize jameá euz didgahhaye tarixi, tâmâddoni, ciyaci, ectrateãik, hoquqe beynolmelâli hoquqe sâri

Dosânbe,18 Eaban, 1396
Nevicânde: Doktor Reza Hazeli

Hâr àând ke kesvâre Kordecan dâr somale Áâraq be moddât bict-o-pânj cal eâct ke becurâte Dofakto vojud darâd, eâmma Refrandome ecteqlale Kordectan ke be ebtekare Mâcáude Barezani ba vojud moxalefâthaye cazmane melâl Eamrika kesvârhaye qârbi dosmâniye sâdide kesvârhaye mântâqeái dâr 25 Decambre cale2017 (7755 Eirani) bârgozar sod, monjâr be bâhchaye fâravani dârbareye eayândeye mârdomane Kord dâr Xavâre Miyane ke somare eanha ra eâz àehel ta pânjah milyun zekr kârdeáând, sode eâct. Bâr tebqe pâãuheshaye Demografik somare mârdomane Kord dâr nimeye câdeye bict-o-yekom ta câd milyun nâfâr âfzayes xahâd yaft ein nesan eâz qáire segârfe ejtemaáiye anah hoquqe mâdâni ciyaciye eanah dâr Xavâre Miyane xahâd sod. Áâlarâqme ein qáirate áâzime ejtemaái dâr jameáeye mârdomane Kord, eâkcâre tâhlilgârane Xavâre Miyaneái dâr Eiran Áâraq Torkiye Curiye ke mâámulân manânde hâmise kond zehntâr eâz jameáesenacan tâhlilgârane qârbi áâmâl mikonând tânha hià pacox teáori bâraye niyazhaye ru be rosde ejtemaái ciyaci hoquqiye ein mârdoman nâdarând bâlke hâmàenan kutâhbinane noqte nâzârati ra mâtrâh mikonând ke dâr eaqaze câdeye bictom dârbareye àând câd hezar korde soresi be kar mibordând. Torkan dâr Torkiye ke nâzdik be câd cal eâct ba qâtl tâjavoz be mârdomane Kord dadâne namha qâbhaye mozheki àon Torke kuhi be anha dâr dâheye eâxir motovâjeh sodând ke ein râvesha karamâd nict, eâlbâtee âknun kâmi xrâdmândanetâr áâmâl mikonând be guneái ke áâmâlân rahe Kordectan dâr Áâraq ra be dârya baz kârdeáând caderate nâfte eanja ra be áohde darând dâr bohrane eâxir niz hâr àând coxânane tondi bâr zâban eeavârdând âmma áâmâlân eqdame tondi áâlâyhe Kordectan eânjam nâdadând hâtta mârzha ra nâbâctând caderate nâfte Kordectan ra qâtá nâkârdând, hâr àând ke eqdamate eanha dâr ertebat ba eqlime Kordectan dâr Áâraq bistâr nasi eâz niyaze eanah be nâft caderate kalahaye xis eâct Torkiye hâmàenan dâr Kordectan xodâs Curiye be cârkube birâhmaneye Kordan mipârdazâd. Be tore kolli Torkan be yek ruykârde Pragmatict áâmâlgârayane ba eqlime kordectane áâraq bârxord mikonând hâr àând hià pacox rahi teáori bâraye mârdoamne Kord dâr Torkiye nâdarând. Eujalan hâmàenan dâr zendane Eimrali eâct hezbe kargârane kordectan ya PKK áâmâlân dâr hale jâng ba torkiye eâct. Hezbe demokrate xâlqha ke hezbe Kordha dâr Torkiye eâct áâmâlân ba cârkube hokumâte eclamgâraye Torkiye movajeh sode eâct eclamgârayane Torkiye niz àon Kâmalictha rahe cârkub jenayât ra pis gerefteáând. Eozaáe kordectan dâr Áâraq Curiye ta hâddi sâbih be hâm eâct yâáni rosânfekran motofâkkerane Áâraqi Curi ke bistâre eanha Bâáci Pan Áârâb budând joz qâtl kostar jenayât qâtl àon hâmleye simiyaáiye Hâlâbàe pakcaziye neãadi àon áâmâliyate Enfal áâmâlân pacoxe digâri be ein mâcáâle dâr kesvâre xod nâdadând dâr nâtije dâr hâr doye ein kesvârha Kordan ba ectefade eâz sârayete monacebe jâng, yeki jenge Xâlije Farc áâlâyhe Áâraq dâr bict-o-pânj cale pis digâri jânge daxeliye curiye dâr ce cal pis, hokumâthaye Federale xod ra skil dadând. Hâr àând ke bafte ciyaciye eâhzabe ciyaciye Kord dâr ein do mântâqe ba hâm motâfavet eâct dâr eqlime Kordectan dâr Áâraq eâhzabe melliye Kord hokumât mikonând dâr Kantonhaye Korde Curiye eâhzabe kargâri Colciyalicti, eâmma entezar mirâvâd ke dâr ayândeye nâzdik hâmkariye nâzdiki miyane eanha bevojud eayâd. Eâmma dâr Eiran, ba vojude anke Kordan mârdomani Eirani hâctând, eâz anja ke dâr ein kesvâr hâm Eclamgârayan hâm Torktâbarane ziyadi vojud darâd ta qâbl eâz Manifecte Mâktâbe Eiranzâmin-Nacionalicme Moderne Eirani eâz Didgahe Tâmâddoni ke bevâcileye nevicândeye ein qale montâser sod áâmâlân hià teáori rahe hâlli bâraye eayândeye ein tireye Eirani dâr Eiran digâr kesvârhaye Xavâre Miyane pisnâhad sode bud. Vâzáiyâte fekr eândise áolume encani dâr jameáeye Eiran yeki eâz bâdtârin vâzáiyâtha dâr jâhan eâct áâmâlân eâz kesvârhaye hâmcaye niz dâr vâzáiyâte bâdtâri qârar darâd. Jomude fekri áâdâme ebtekar mohafezekari târce beciyar, eâz viãegihaye eâkcâre fâááalane ejtemaái ciyaciye eiran eâct. Eâz einru hâtta senidâne nâzârate eanha dâbareye Kordectan mozhek be nâzâr mirecâd guya moxatâb dâr eaqaze câdeye bict qârar darâd dârbareye àând hezar Korde suresi cohbât mikonâd. Eâkcâre Eiraniyani ke dârbareye Kordan nâzâr midâhând jameáe senac nictând ya jameáe senaci dinamike rosde goruhhaye Etniki ra bexubi nemidanând bâraye hâmin eâct ke tânha eclamgârayane Eirani ke bâna be zate eideáoloãiye mâzhâbiye xod bayâd eâfradi Fenatik mortâjeá basând, ke hâtta sâkkolhaye ciyaci manânde Hezbe sruteye Eiran Jebheye Melliye Eiran niz nâzâresan dâr ein bare mozhek dur eâz tâhlile áelmiye mâcáâle eâct. Eâz hâme mozhektâr Pan Eiranicme Eirani eâct ke hâtta manânde Pan Torkicm niz daraye encejame fekri teáorik nict dâr vaq mâfhume Pan Eiranicm ra be Pan Farcicm foru kacte eâct joz roáyahaye saáerane sáare ziba ehcacati áâmâlân hià rahe hâlli dâr rahe recidân be eâhdafâs eraáe nemidâhâd mâcxâretâr eâz hâme eanke bârxi eâz eâázaye Pan Eiranict eâz tâmamiyâte eârziye kesvâre Áârâbiye Áâraq eaqazgâre Qadeciyeye dovvom áâlâyhe Eiran cârkube mârdomane Eiraniye Kord defaá niz mikonând ein xod nesan eâz nâfâhmidâne eideye pan Eiranicm eâz cuye Pan Eiranicthaái eâct ke eâz kesvâri ba zâribe husiye motovâcete stad-o-àahar miáayând! Eâlbâte dâlile mârmuze digâri niz vojud darâd ke pan Eiranicm ke bâna be tâárife xod bayâd eâz mârdomane Eirani dâr hâr kojaye jâhan defaá konâd emruze áâmâlân ba tâzad paradokci easkar zedde mârdomane Eiraniye Kord sode eâct ean einke dâr miyane Pan Eiranictha teádade ziyadi pan Torkict tork tâbar vojud darâd ke dâr zaher Pan Eiranictând eâmma dâr áâmâl mânafeáe Torkiye ra mâdde nâzâr darând. Bayâd be ein nokteye zârif tâvâjjoh dast ke eâgâr Pan Kordicm be xatere mahiyâte Eiraniyâs eâz nâzâre fâlcâfi mahiyâti dâr ractaye Pan Eiranicm eâct eâmma Pan Torkicm, motâlsi konândeye Pan Eiranicm eâz dârun eâct. Be viãe dâr mâcáâleye eqlime Kordectan Áâraq eâkcâre be zaher »Eiraniyani« ke áâlâyhe ein mâcáâle mozeá gerefteáând qale nevestând bârnameye televiziyoni caxtând, »Torktâbarând« be xubi eagahând ke hâr àând ecteqlale mârdomane Eiraniye Kord eâz kesvârhaye qeyre Eirani be nâfáe Eiran tâmâddone Eirani eâct âmma be zârâre Torkiye eâct! Eâlbâte ein bârxorde eanha bistâr hekayâte kaceye daqtâr eâz eas ra darâd àon xode Torkiye kâma bis ba Kordectane moctâqel dâr somale Áâraq kenar eamâde eâct! Hâmin eâfrad jâvve beciyar mâcmumi ra dâr recanehaye Eirani áâlâyhe ecteqlale Kordectane Áâraq be rah eândaxteáând be jaye tâhlil bârrâciye áelmiye ein pâdide be jâvcazi bâràâcb zâdân hoàigâri bazi ruy eavârde hâtta manânde eaxundha pay televiziyon sk niz rixteáând. Joda eâz eanke bâràâcb zâdân bazi ba ehcacate mârdom nesan eâz fârhânge nazele ciyaci darâd, ein moxalefane ecteqlale eqlime Kordectan dâr Áâraq hâr yek hâdâfe xacce xod ra donbal mikonând. Eclamgârayane esqalgâre Eiran àe ract àâp eclahtâlâb eátedalgâra qeyresan hâme eâz eideáoloãiye Pan Eclamicm Pan Siáicm peyrâvi mikonând áâmâlân tâmâddone Eirani mârdomane Eirani hâtta dârune Eiran hâm bârayesan bimâánact àe berecâd be xarej eâz Eiran. Eâfzun bâr ean pedâre eaqaye Xameneái cârane qovvehaye moqânnâne qâzaáiye reáice mâjmâáe sxice mâclâhâte nezam hâme motovâllede Nâjâf dâr Áâraqând sâhrvânde Áâraq mâhcub misâvând áerqe Áâraqi darând beciyarând digâr mâcáulane Eirani ke áâmâlân Áâraqiyând. Ein áâraqi budân Áâraq ducti ta bedanjaái eâct ke reáice mâjmâáe sxice mâclâhâte nezame Eiran yâáni eaqaye Hasemiye Sahrudi ruzgari áâmâlân râcmân jozáe eopoziciyone kesvâre Áâraq bude eâct!

Pâc ba àenin pis zâmineái tâbiáâtân àenin eâfradi xahane tâmamiyâte áârziye kesvâre Áâraq beviãe tâcâllot bâr mânabeáe nâftiye Kârkuke Kordectan bâraye hâmtâbarane Siái Áârâbe xod hâctând hià pârvaái nâdarând ke jâvanane Eirani ra dâr cepahe pacdaran be jânge bâradâran Eiraniyesan dâr Kordectan beferectând eâz ein bâradâr kosiye Eirani be dâcte Eirani cahebe mânabeáe nâftiye Kârkuk bâraye mellâte Áârâbe Áâraq sâvând. EIn hâman kari eâct ke kârdând ba fâtvaye moctâqime Xameneáiye Áâraqi, Qaceme Coleymaniye mozdur ba eatâse tupxaneye niruhaye qodce cepahe pacdaran, ba hâmkariye digâr niruhaye vabâcteye cepah àon niruhaye sdosâábi Hezbollahe Lobnan Kârkuk ra ba jenayate beciyar ziyad esqal kârdând. Eâz cuye digâr manânde hâmise pârakândâne târc be áonvane yek taktik eâz janebe jomhuriye eclami fâááalane ciyaci recaneáiye easkar nâhanâs be kar gerefte sod ta bare digâr ba ein teknik mârdome Eiran ra ba târc eâz tâjziye poste câre jomhuriye eclami mottâhed konâd hâman târci ke ba ean jomhuriye eclami hâr àahar cal yekbar mârdom ra be paye cânduqe râáy mikesanâd ke miyane bâd bâdtâr ba dâcte xod ayândeye bâde xod ra bârgozinând cadedelane xoshal basând ke bâdtâr sod! Nâbayâd be jomhuriye eclami eirad gereft ke ein hokumâte esqalgâre nime Áârâbi kamelân eclami bâr eâcace eideáoloãiye xodâs áâmâl kârde eâct eâmma sârm eavârtâr eâz ean eálamiyehaye eâhzabe eopoziciyone Eirani manânde Hezbe srute Jebheye Melli hâctând ke toxme târc nefrât ra dâr dele mârdomane cade del zudbavâre Eirani goctârandând nâtijeye ean fâzaye mâcmume mâjazi sod. Hâman eâfradi ke sahânsahe mihânpârâcte ma ra be dâlile hâmkari ba Eamrika Ecraáil ke eâz eâcace ciyacât ke bayâd ba hâme hâmkari kârd, Eamrikaái Ecraáili xandând ta sorese jâhl jonune pânaj-o-hâft ra pâdid biyavârând, einbar niz yeki eâz sâriftârin râhbârane Kord Mâcáude Barezani ra ba dâlilhaye áâvamfâribane Ecraáili xandând ta âfzun bâr kordcetizi, yâhudcetiziye xod ra niz ecbat konând! Barezanihye eâcil ke hâmàon niyakane Eariyobârzâniye (Barezani) xod hâtta pis eâz skile kesvâre Ecraáil eâz nâzdik be câd cal pis bâraye eazadiye Kordane Eirani eâz yuqe Áârâb mijângidând! Goruhi Pan Torkict niz bâraye eanke extelafe miyane tirehaye Eirani beyândazând be doruq be eanha ettehame hâmkari ba Câddam ra zâdând, guya eâz yad borde bordeáând ke jânge Barezaniha ba hokumâte Bâáce qdad be áonvane mottâhede Sahânsah Eariyamehr mottâhede eârtese sahânsahiye Eiran bud ke qârardade 1975 Eâljâzayer ra bâraye Eiran be nâfáe Eiran be eârmâqan eavârd! Bâle ciyacât kâcif eâct eâz hâr jaye digâr kâciftâr dâr miyane Eiraniyane cârgâste heyran ba eâfkari pârisan por eâz tâzad paradokc! Sârm eavârtâr eâz hâmeye mozeágiriha, mozeágiriye bâxsi eâz melligârayan bactangârayane Eiransâhri bud ke ba mozeáhaye por eâz tâzad paradokcesan nesan dadând soáur fâhmesan hâtta eâz teáoriciyânhae Neáo Áocmanicm Pan Torkicm dâr Torkiye Natoye Áârâbi Pan Áârâbicm hâm kâmtâr eâct ke hazerând bâraye eazadiye hâmtâbarane xod nâbârd konând. Mozeáe mozheke digâr, mozeáe yeki be nâál yeki be mix zâdâne hezbe Pan Eiranicm bud hâmàenin mâktâbe cepah caxteái àon mâktâbe Bazyabiye Eiransâhri (ein mâktâb ba mâktâbe Eiransâhri tâfavot darâd). Kâcani ke nemifâhmând ke nemisâvâd eâz yek cu be Kordane dârune Eiran, Eirani goft bâctegane eanha dâr xarej eâz mârz ra Johud danect xact zir áâlâme Áârâb basând hâmleye simiyaái nfal ra tâhâmol konând ta xoday nâkârde eaqayan ra tâvâhom nâgirâd! lbâte qabele dârk eâct mellâte ma ke nâzdik be nim qârn eâct cârkub sode doàare jâng enqelab sode, mellâti ke amare vaqeáiye bimariye râvani dâr ean bis eâz hâftad dârcâd eâct zâribe husiye motovâcete ean stad-o-àahar, nemitâvanâd eândismânde bozorgi daste basâd hâr àând ke dâr ein nim qârn, ke mellâte ma nâzdik be hâftcâd cal eâct pâc eâz Hafez eândismânde jâhani nâdarâd! hâtta ândismândane bârjâcteye melli hâm ba eqmaz eângost somarând. Nevicândeye ein qale ke eâz cuái hâm jameáe senac eâct hâm fâlcâfeye ciyaci ra motaleáe kârde eâct eâz cuye digâr zâbanhaye bactaniye Eiran ra midanâd, hâm tarixdan eâct bactansenaci kârde eâct ba àictiye tâmâddone Eirani hâm ba áolume Ectrateãik easnact tâmame ein tâjrobiyate xod ra dâr »Manifecte Mâktâbe Eiranzâmin« ya »Naciyonalicm Moderne Eirani eâz Didgahe Tâmâddoni« eavârde eâct câáy kârde eâct ke bâr payeye mâktâbe Eiranzâmin rahe hâlli Teáorik bâraye mârdomane Eirani ke xarej eâz kesvâre Eiran hâctând eâmma jozái eâz tâmâddone Eiraniyând, eraáe dâhâd. Nevicândeye ein qale bâr payeye didgahe tâmâddoni dâr râvabete beynolmelâl ke hâr àând eâz cale nâvâd-o-pânje miladi râcmân bevâcileye Camuáel Hantington mâtrâh sode eâct vâli hânuz be guse nasenâvaye eâkcâre karsenacane Eirani nârecide bâraye eanha qabele dârk nict, mâcáâleye ecteqlale eqlime Kordectane Áâraq ra tâjziye tâhlil mikonâd.

Didgahe tâmâddoni kesvâri:

Bâr payeye manifecte mâktâbe Eiranzâmin ya Naciyonalicme moderne Eirani eâz didgahe tâmâddoni, mânafeáe kesvâre Eiran eâz mânafeáe tâmâddone Eirani kesvârha mellâtha mârdomane Eirani joda nict ba didi kâlan dâr tule tarix ein do mokâmele yekdigâr budáând. Bâr payeye ein teáori dâr tâmâddone Eirani eâknun pânj kesvâre kamelân Eirani vojud darâd ke ce taye eanha kesvârhaye be râcmiyât senaxte sodeye Tajikectan, fqanectan Eiran hâctând do taye digâr kesvârahye Dofâkto Kordectan (Áâraq, Curiye ehtemalân Torkiye dâr eayânde) Eirictone (Eocetiya Ealaniya) jonubi dâr Qâfqaze somali hâctând. Hâmàenin mânateqe Eiranye Eirictone (Eocetiya Ealaniya) somali dâr Federaciyone Ruciye mânateqe Tajik nesine Boxara Câmârqând dâr Eozbâkectan Bâluàectae Pakectan niz mânateqe Eiraniye tâhte hakemiyâte kesvârhaye digâr hâctând. Hâmàenin do kesvâre viãeye Eazârbayejan rmânectan kesvârhaái Eirani tâbar mâhcub misâvând daraye rabeteye viãe ba Eiran tarixe Eiran. Bâr eâcace dide tâmâddonye mâktâbe Eiranzâmin, ma daraye xorside Eiran dâr mârkâz qmare kesvârhaye Eirani dâr piramune Eiran hâctim. qmari Eirani ke áomqe noffuze ectrateãike kesvâre Eiran ra niz eâfzayes midâhând mottâhede Eiranând eâmma be qodrâte Eiran nictând. Kesvâre Eiran bayâd ba skile ettehadiyehaye ciyaci eqtecadi nezami ba kesvârhaye tâmâddone Eirani, tâmâddone Eiraniye novin ra skil dâhâd be áonvane qodrâtmândtârin kesvâre tâmâddone Eirani eâz hoquqe mârdomane Eirani dâr kesvârhaye qeyre Eirani defaá konâd hamiye erteqaye kesvârhaye Dofâktoye Eirani be kesvârhaye râcmi basâd. Bâr payeye àenin didgahi Eiran bayâd noxoctin kesvâri basâd ke qqe ecteqlale mârdomane Eiraniye Kord dâr kesvârhaye qeyre Eirani ra be râcmiyât besenacâd ba baz kârdâne rahe dârya be ruye Kordectan be dâct gereftâne caderate nâfte Kordectan, dâr qqe mârdomane Eiraniye Kord pedâri kârde ba ein kar mâcáâleye Kord tirehaye Eiraniye dârune xake xod ra niz husmândane hâl konâd. Eqlime Kordectane Áâraq eâz nâzâre tâmâddoni yek kesvâre Eirani eâct rosde ruz eâfzune Zârtostiyane ean ke somare eanha be bis eâz câd hezar nâfâr recide eâct bâyangâre ean eâct ke ruhe Eirani dâr ein kesvâr zende eâct beciyar puyact. Nozaáiye Eirani Ronecance tâmâddoni Eirani emruze dâr eqlime Kordectan dâr áâraq bis eâz hâr bâxse digâri eâz tâmâddon Eirani be àesm mixorâd. Kordecatn dâr Áâraq bisâk pâc eâz ecteqal, Eirane dovvomi xahâd sod be nâfáe tâmâddone Eirani kesvâre Eiran xahâd bud. z einru Mâcáude Barezani dâr vaq Yâáqube Leyce Câffare dovvomi eâct ke tâlas darâd inbar dâr Cictan bâlke dâr Kordectan goruhe digâri eâz Eiraniyan ra eâz zire colteye qdad râha konâd. Pâc serafâte Eirani mânafeáe bolând moddâte tâmâddone Eirani hokm mikonâd ke Eiran dâcte yari be cuye eu deraz konâd qqe ecteqlale mârdomane Eirani eâz jomle Kordan ra dâr kesvârhaye qeyre Eirani be râcmiyyât besenacâd. Lazem be zekr eâct ke didgahe tâmâddoniye Kâmalicthaye Torkiye qodrât cervâte cârsari ra bâraye eanha dâr Eaciyaye Miyane Qâfqaz Qebrec be bar eavârd hâmin didgah eâct ke emruze dâr qalebe Neáo Eocmanicm baztâárif sode eâct hâtta Áâárab niz motovâjjehe qodrâte àenin nâzâriyehaái hâctând Natoye Áârâbi ya ettehadiyeye kesvârahye Xâlije Parc eâz nâtayeje àenin didgahe teáoriki eâct .

Didgahe ectrteãik:

Áomq ãârfaye ectrateãike tâmâddoni dâr bolând moddât áomqe ectrateãike kesvâri mohemtâr kar eamâdtâr eâct. Bâraye nemune eâgâr tâmâddone Eorupaái mârkâze ein tâmâddon dâr Rume bactan dâr tule tarix baqi mand be ein dâlil bud ke kesvârhaái hâm tâmâddon, Rume bactan ra dâr bâr gerefte budând. Bâraye nemune pâc eâz coqute Rume Sârqi ya Konctantinopol, Rume Qârbi hâmàenan mântâqeye haáel ya Bafer Zon dâr eâtrafe xod dast dâr vaq Rume Sârqi cepâre bâlaye Rume Qârbi sod. Dâr Eirane zâmane Easkaniyan niz konfederaciyoni eâz kesvârhaye Eirani vojud dast àând bar padesahiye Eiraniye »Kordoáen« »Eadiyaben (Kordectane Áâraq Curiye Torkiye) « ya padesahiye »Eatorpatkan« digâr mânateq coqut kârdând eâmma hiàgah kolle kesvâre Eiran be dâcte dosmânan nâyoftad àon ein mâanteq, mânateqe haáele ectrateãik miyan Rum Eiran budând hâr àând tâhte kontrole sahânsahiye Eiran qârar dastând. mma dâr zâmane Cacaniyan ke mânateqe haáele Eiram eâz miyan râft hâmangune ke eâz ketabhaye Pâhlâviye »Karnameye rdesire Babâkan« »Nameye Tâncâr «mosâxâc eâct, tâmame padesahihaye haáele tâmâddniye Eirani kesvâre Eiran yeki pâc eâz digâri be dâcte rdesire Babâkan bârdaste sod nâtije ean sod ke ba yek hâmleye árab tâmame kesvâr tâmâddone Eirani be dâcte eanha eoftad mâcire tâmâddone Eirani áâvâz sod peyamâdhaye fajeáe bare ean ra ta konun mârdoman ein mântâqe sahed hâctând. Pâc hâmangune ke dâr didgahe tâmâddoni gofte sod eâz nâzâre ectrateãik niz ma niyaz be xorside Eiran qmare kesvârhaye Eirani dâr eâtraf bâraye goctârese áomqe ectrateãike kesvâre Eiran tâmâdddone Eirani darim eâz ein didgah niz ecteqlale eqlime Kordectane Áâraq yeki eâz ein qmar ra bâraye ma miáafârinâd. fzun bâr ean eijade ettehadiyehaye ciyaci nezami eqtecadi dâr bolând moddât boluke qodrâtmândtâri ra bevojud xahâd eavârd ke mitâvanâd eâz hoquq mânafeáe xod defaá konâd baáece rosd sekufaáiye tâmâddone encani dâr ein bâxse kohân tarixi eâz jâhan sâvâd. z cuái digâr ecteqlale eqlime Kordectan, dosmâne ectrateãike belqovveye Eiran yâáni kesvâre Áârâbiye Áâraq ra ke Qadeciyeye dovvom ya jânge st cale ra be Eiran tâhmil kârd baáece koste mâálul sodâne milyunha Eirani xecarate hezaran milyard dolari be Eiran sod ra tâzáif xahâd kârd yekbar bâraye hâmise àenin xâtâre ectrateãik ra eâz bixe guse Eiran bâr xahâd dast ehtemale Qadeciyeye cevvom ra be cefr xahâd recand. Hâmàenin eâz nâzâre ectrateãik jorafiyaái niz Kordectan eâz hâr àahar kesvâri ke dâr eanha qârar daâd qabeliyâte ecteqlal nâdarâd àe einke Kordectan be dârya rah nâdarâd, bânabâr ein Kordan bayâd motovâjjehe ein mozuá basând ke bayâd yek bâxs eâz Kordectan ra bâraye ijade rabeteye xub ba yek kesvâre hami fâda konând ta dâr bolând moddât dâr ce kesvâre digâr be ecteqlal dâct yabând. Tarix nesan midâhâd ke tâbiáâtân in kesvâre Eiran eâct ke eâz nâzâre tarixi hâmtâbare Kordan Kordectan eâct mitâvanâd ba baz kârdâne rahe dârya be ruye Kordan be dâct gereftâne caderate nâfte Kordectan kontrole luleye nâfte an ke daraye âhâmmiyâte ectrateãik eâct eâz yek cu eâz kesvâre qmariye tâmâddone Eirani hemayât konâd eâz cuye digâr tâmamiyâte eârziye xod ra hefz kârde eideye ecteqlale Kordectane Eiran ra be tarix becparâd eâz hemayâte àehel milyun korde xavâre miyane niz bârxordar sâvâd ba eámale fesar bâr kesvâre qmariye kordectan ba eâhromhaye ectrateãiki ke darâd jodaái tâlâbane ehtemaliye dârune Eiran ra niz kontrol konâd. Ein kari eâct ke dâr hale hazer Torkiye dâr hale eânjame eanâct mirâvâd ba eanke hià qerabâti ba Kordan nâdarâd jaye Eiran ra dâr mântâqe ba kontrole nâfte Kordectan begirâd.

Didgahe hoquqe sâri áedalât

Mârdomane Kord dâr xarej eâz Eiran motohâmmele kostar, tâbáiz, qâtle áam ya Jenocayd sodeáând. Bis eâz pânj hezar koste eâz zân mârd kodâk dâr Jenocayd hâmelye simiyaáiye Hâlâbàe pakcaziye neãadiye bis eâz câd-o-nâvâd hezar nâfâr eâz mârdom Kord dâr áâmâliyate Enfal kostar nâcl kosiye Kordan Eizâdi eâz ein jomláând. Mârdomane Kord dâr hâr ce kesvâre Torkiye, Áâraq Curiye hâdâfe bistârin tâbáizha jenayâtha qârar gerefteáând. Mârdomane Kord dâr ein ce kesvâr hâdâfe câxttârin tâbáize cictematike fârhângi eacimilaciyone ejbari qârar dasteáând eâz inru bâraye hefazât eâz vojud mojudiyât hoquqe xod bayâd dâr Torkiye Áâraq Curiye be kesvâre moctâqele xod dâct yabând. Ba ein didgah Refrandome ecteqlale eqlime Kordectan yek proceye motomâddenane noxoctin qâdâm bâraye ecteqlal bude bayâd be râcmiyât senaxte sâvâd.

Didgahe ectatuce mârdomane Kord

Eâz ein didgah mârdome Korde dârune Eiran yek tire goruhe Etnikiye Eirani bâxsi eâz mellâte vahede Eiran hâctând ke qqe dastâne hokumâte mâhâlli parlemane mâhâlliye xod ra darând eâmma mârdomane Eiraniye Kord dâr xarej eâz Eiran dâr kesvârhaye qeyre Eirani mellât ya Naciyone Kord hecab sode qqe dastâne kesvâre moctâqelle xod ra xahând dast. (Nemuneye nâzdik be ean dâr Xavâre Miyane, Tajikan dâr fqanectan hâctând ke bâxsi eâz mellâte fqanectanând eâmma hâmin Tajikan dâr Tajikectan mellât kesvâre xod ra darând hâmingune vâzáiyâte Eazâriyan dâr Eiran ke tireái eâz mellâte vahede Eiranând dâr xarej eâz Eiran kesvâre Eazârbayejan ra darând dâr Eorupa niz eâz ein dâct Ectatucha beciyar eâct bâraye nemune dârbareye mârdome Fârancâvi ya Ealmani zâban qeyre).

Didgahe vaqeáiyâte joqrafiyaái

z ein didgah ke dâr bâxse didgahe ectrateãik niz bedan pârdaxtim tânha ecteqlale ce bâxs eâz àahar bâxse Kordectan emkan darâd be xatere áâdâme dâctreci be dârya, Kordan dâr yeki eâz àahar kesvâre Eiran, Torkiye, Curiye Áâraq bayâd jozái eâz ean baqi bemanând ta ba rabeteye xub ba ean kesvâr be dârya rah yabând emkane codure nâfte xod ra daste basând. z nâzâre tarixi hoviyâti eâz anja ke mârdome Kord mârdomi Eirani ba tarixe Eirani zâban hoviyât snha eadab rocume Eirani hâctând, behtârin entexab bâraye eanan eanâct ke dâr Eirane qeyre motomârkeze eayânde baqi bemanând jozái eâz mellâte vahade Eiran basând vâli be áonvane mellâte Kord hâmanânde mellâte Eazârbayejan dâr xarej eâz Eiran daraye kesvâre xod basând be tâdrij eâz kesvârhaái ke áâlâyhe eanan jenayayât kârdeáând manânde Áâraq Torkiye Curiye joda sâvând. mma râvânde hâvadec eolâviyâte hoviyâte siái necbât be hoviyâte Eirani dâr xode kesvâre Eiran hemayâte Eiran eâz siáâyane Áârâbe Áâraq dâr bârabâre Kordan eâz cuái digâr husmândiye Torkiye dâr nâbâctâne mârzhayâs pâc eâz refrandome ecteqlal qâtá nâkârdâne caderate nâfte Kordectan, darâd torkiye ra be kesvâri tâbdil mikonâd ke jaye Eiran ra begirâd ba rabeteye áâqlani ba Kordectan yegane kesvâri sâvâd ke kordectan eâz ean joda sâvâd. Zârurâte ruye kar eamâdâne yek dolâte melli ba didgahe tâmâddoni dâr Eiran eâz ein nâzâr eâhâmiyyât darâd ke Eiran ra jaygozine Torkiye konâd tâmamiyâte eârziye Eiran mânafeáe melli tâmâddoniye Eiran ra dâr bolând moddât pacdari konâd.

Didgahe tarixi

Eâz nâzâre tarixi áelmi bâr xâlafe goftehaye moqrezan, mârdomane kuhectanhaye Zagroc Eanatoliye sârqi hâmvare hokumâte moctâqel ya nime moctâqel xod ra dasteáând. Tirehaye Hendo Eorupaáiye Gutiha Luubiha eâz bis eâz pânj hezar cal pis dâr kuhectanhaye Kordectan hokumâthaye xod ra dasteáând. Tirehaye Eiraniye Mehrpârâcte Hiti bis eâz àahar hezar cal pis dâr Eanatoliye sârqi hokumât mikârdând eâz eanja bârxi eâz eanha be Mecr mohajerât kârdând. Tirehaye Eiraniye Câkaái ya niyakane Madha padeshiye xod ra hâmvare dâr mânateqe kord nesin eâz hodude ce hezar cal pis dasteáând hâtta name Cakaz (qqez) ke ta konun baqi eâct eâz eanan eâct. Mannaáiha hâm tirehaye digâre Eirani budând ke hâmrahe Câkaáiha ke eacare ean dâr tâmâddone Ziviye be dâct eamâd eâct hokumâthaye xod ra dasteáând. Dâr nâvahiye jonubitâre Zagroc tirehaye Eiraniye Kacpi eâz hodude ce hezrao hâftcâd cale pis hokumâte xod ra dasteáând eâz eanja bâádah tâhte name Hikcucha be Mecr mohajerât kârdând. Padesahiye Mad dâr hodude do hezaro stcâd cal pis bevojud miáayâd ba ettehad ba digâr padesahihaye Eirani eâz jomle padesahiye Parc bâxshaái eâz padesahiye Part bâádha empraturi ya sahânsahiye Mad ra bevojud miáavârâd ke noxoctin hokumâte mottâhede Eirani bâr payeye ettelaáate mojud dâr Xavâre Miyane eâct. Dâr dorane Hâxamânesiyan cicteme Catrapi bâr empraturiye Parc hakem bude eâct mârdome Zagroc Eanatoliye sârqi ya hâman Mad, sahan fârmanrâvayane mâhâlliye xod ra dasteáând. Dâr zâmane hâmleye Eckândâr eâz jomle nâvahi ke eu nâtâvanect fâth konâd padesahiye Korduxha dâr Kordectane Áâraqe konuni eâct. Dâr zâmane skaniyan, Eiran tânha qeyre motomârkez ke kamelân becurâte Konfederaciyon bude eâct be ein mâfhum ke padesahihaye moctâqelle Eirani ke daraye qqe zârbe cekke eârtese moctâqelle xod budeáând dâr cârtacâre Eiran eâz jomle dâr qârbe Eiran mânateqe Kord nesin vojud dasteáând hâme mottâhede Sahe Sahani budeáând ke zâmani dâr sâhre Neca dâr Xoracan bâádha dâr Ticpun jaygah daste eâct. Sahânsah ya sahe hâmeye in sahane Eirani nomade ettehade padesahihaye tâmâddone Eirani bude eâct. Eâz jomle ein padesahiha padesahihaye Kordoáen Eadiyaben dâr Kordectan Áâraq Curiya Torkiye konuni bude eâct. Dâr zâmane Cacaniyan be dâcte bonyangozare ein celcele Eiran doàare tâáqirate moxârrebe ectrateãiki misâvâd ke dâr nâhayât monjâr be nabudiye kamel qáire mâcire tarix tâmâddone Eirani migârdâd. Dâr ein dore bâr payeye mânabeáe tarixi eâz jomle ketabhaye Pâhlâvi àon Karnameye Eârdesire Babâkan nameye Tâncâr hâmeye padesahihaye haáel tâmâddone Eirani ke dâr áolume ectrateãik be eanha Bafer Zon gofte misâvâd, eâz miyane mirâvând ya be seddât tâzáif misâvând. Dâr nâtijeye ein qáirat hâr àând qodrâte mârkâziye qodrâtmândi dâr kutah moddât eeijad misâvâd eâmma dâr bolând moddât be câbâbe eâz miyan râftâne mânateqe haáel ya Bafer Zonha kolle tâmâddone Eirani nabud migârdâd. Dâr karnameye Eârdesire Babâkan eâz jânge Eârdesir ba Kordansahe Matikan ya sahe Korde Mad dâr Kordectan nam borde sode eâct einke àegune Eârdesir ein padesahi ra eâz miyan bord dâr nâtije qârbe Eiran moctâqimân hâm mârz ba qvame Coriyani áârâb sod tâhte xâtâre moctâqime áâárab qârar gereft. Eâz cuái digâr dâr nameye Tâncâr niz narezayâtiye padesahe Tâbârctan (Mazândâran) ra eâz eqdamate Eârdesir mibinim tâzáife ein padesahi niz bâádha rahe hâmleye Heptaliyan bâád Moqolha ra be Eiran hâmvar caxt. Pâc eâz ecalm niz bâr payeye hâmeye mânabeáe moátâbâre tarixi eâz jomle Sârâf nameye Bâtlici, sahzadegane Cacani post eândâr post tâhte name Eârdâlanha dâr Kordectan hokumât kârdând ein sahzade nesine Cacani bâraye moddâte bis eâz hezar cal ta zâmane Qajar baqi bud. Hâmàenin dâr mânateqe kord nesine Áâraq, Curiye Torkiyeye emruzi sahzade nesinhaye baban, curan, hâkari, bayâzidi,bâxti, deãik ,jâlali, qeyre hâme ta zâmane Áocmaniyan daraye hokumâthaye xod budând. Ein hâme be joz hokumâthaái eâct ke sahane Korde Eâyyubi ya xandane Câlaheddine Eâyyubi dâr qdad Mecr skil dadând. Bâr payeye tâhqiqate traix nevicane jâdid bâr ruye sáare be ja mande eâz Seyx Câfiyeddine Eârdebili, jâdde eâálaye bonyangozarane padesahiye Câfâvi, eu niz Kord Kord zâban bude eâct. Hâmàenin eile Eâfsar sâxce Nadersah eâcliyâte Kormanji dastând eâz Eanatoliye sârqi ya Kordectane Torkiye be Eiran mohajerât kârdând ta be emruz eâtrafe dârre Gâz, zadgahe Nadersah dâr somale Xoracan, Kormanji (Kordiye somali) zâbanând. Hâtta dâr Eazârbayejan niz Eâfsarhaye Qacemlu ta be emruz Kordi cohbât mikonând eâz ein tayefe bude eâct eaqaye Qacemlu râhbâre teror sodeye hezbe Demokrate Kordectane Ee. Lazem be zekr eâc ke name Eâfsar niz dâr Kordi be mâfhume Eabsar eâct be dâlile einke yeki eâz mâkanhaye kuàe ein tayefe Eabsare Tâkabe Eâfsar dâr Eazârbayejan bude eâct be ein nam mâáruf sodeáând. Dâr tarixhaye qâdimi Zândha ra niz tayefeái Kord qâlâmdad kârdeáând Lorha ra tayefeye hâftome Kordan danecteáând. Eâz einru ta konun dâr ketabhaye tarixiye Kordi celceleye Zând ra niz celceleái Kordi be hecab miáavârând. Eâz nâzâre zâbansenaci connât niz be câxti betâvan miyane Lorha Kordha tâfavot qaáel sod hâmàenin dâr mânateqe Lor nesin ta konun namhaái àon sâhre Kord be àesm mixorâd. Eâlbâte Kordha ta mânateqe jonubitâr ta hâtta eoctane Farc niz pârakânde sodeáând tayefeye bozorge Sâbankare ta emruz eâz Kordane Farcând.

Pâc Kordan beviãe dâr Kordectanhaye Torkiye, Áâraq Curiye tânha hokumâthaye moctâqel ya nime moctâqelle xod ra dasteáând ke gahi eowqat ba skile empraturihaye bozorg bâr kolle Xavâre Miyane hâtta Hend (dâr zâmane Nadersah) Mecr (dâr zâmane Eâyyubiyan) niz hokumât kârdeáând.

Didgahe hoquqe beynolmelâl tarixe moáacer

Pâc eâz sekâcte emprauriye Câfâvi eâz empraturiye Áocmani bâxshaye ziyadi eâz sahzade nesinahye Kordi ke tâhte hemayâte sahânsahiye Eiran budând eâz Eiran joda soând hodude hâfad dârcâde Kordectan râcmân be xake Áocmani peyvâct. Tânha sahzadenesine Eârdâlan Zând àând hokumâte nime moctâqele digâr dârune sahânsahiye Eiran baqi mand. Sahzade nesinhaye Baban,Curan, Hâkari, Bayâzidi, Bâxti, deãik , Jâlali qeyre hâme zâmimeye xake Áocmani sodând. Hâr àând ke Nader sahe Eâfsar be tore movâqqât bâxsahái eâz ein sahzade nesinha eâz jomle Baban Curan ra eâz dâcte Áocmani xarej kârd eâmma pâc eâz mârge eu Áoccmani dobare ein mânateq ra tâcârrof kârd. Hâmzâman ba jânge jâhaniye eâvvâl hâmleye Áocmani be Eorupa bâraye tânbihe Áocmani, jebheye sârqi bevâcileye Britaniya Fârance Ruciye áâlâyhe ein kesvâr gosude sod. Dâr cale 1916 tâvafoqe cerriye »Caykc-Piko« sekl gereft ke bâr tebqe ean bâxsahye bozorgi eâz empraturiye Áocmani eâz ean joda misod eâz jomle Kordectan dâr ce mântâqeye nofuz qârar migereft. Bâxsahye somali somale sârqiye Kordectan be Ruciye mirecid bâxshaye jonubi qârbiye ean dâr mântâqeye nofuze Fârance qârar dast Kârkuk mânateqe nâftxize ean niz be Britaniya mirecid. Pâc eâz sekâcte empraturiye Áocmani dâr jânge jâhaniye eâvvâl, dovâle piruz eâz jomle Britaniya, Fârance, Ruciye bâraye tânbihe Áocmani moáahedeye »Cevr« ra be Áocmani tâhmil kârdând. Bâr payeye ein moáahede ke dâr cale 1920 monáâqed sod kesvâre moctâqlle Kordectan bayâd dâr mânateqe Kordectaniye Torkiye skil misod yek cal pâc eâz ean mibayect mânateqe Kordectaniye Áâraq curiyeye emruzi niz be eanha mipeyvâct. Ein moáahede be tâáide jameáeye melâle ean moq ke cazmane melâle noxoctin bud recid. Pâc eâz moáahedeye Cevr, Xavâre Miyane doàare qáirate ziyadi sod eâz jomle eanke dâr Torkiye jonbese Torkane jâvan áâlâyhe xelafâte Áocmani pâdid eamâd ein jonbese melligâra be râhbâriye Moctâfa Kâmal zire bare moáahedeye Cevr nârâft ba jâng xunrizi qâtle áamhaye goctârdeye Eârmâniyan Kordan Yunaniyan, bâxsahái eâz empraturiye Áocmani eâz jomle bâxshaái eâz Yunan Eârmânectan Kordectan ra dobare tâcahob kârd. Jângahye Torkane jâvan monjâr be moáahedeye »Lozan« dâr cale 1923 sod bâr eâcace ein moáahede kesvâre Torkiyeye konuni ba mârzhaye konuniyâs sekl gereft. Bâr eâcace ein moáahede bâxse somaliye Kordectan be Torkiye vagozar bâxsahye jonubiye ean tâhte hemayâte Engelectan bâxse qârbiye ean tâhte hemayâte Fârance qârar gereft. Nokteye qabele tâvâjjoh eanâct ke eâz nâzâre hoquqi pâc eâz áâqde moáahedeye jâdide Lozan, ebtale moáahedeye Cevr eálan sod ein eâz nâzâre hoquqi bedan mâfhum eâct ke moáahedeye Cevr takonun moátâbâr eâct eâz nâzâre hoquqi kesvâre Kordectan dâr mânateqe Kordectaniye Torkiye, Áâraq Curiye bayâd skil sâvâd. Hâmàenin pâc eâz moáahedeye Cevr, Mâlek Mâhmude Bârzânji eâz xâlâáe qodrâte eijad sode pâc eâz forupasiye áocmani ectefade kârd dâr cale 1922 eálane padesahiye Kordectan dâr Coleymaniye kârd. Ein padesahi hâtta bâád eâz moáahedeye Lozan be moddâte do cal vojud dast bâádha tâhte fesare Engeliciha monhâl sod. Eâmma dâr xode Torkiye niz pâc eâz moáahedeye Lozan kostar nâcl kosi pakcaziye neãadiye Kordan be dâcte Kâmalictha Pan Torkha eaqaz sod. Jenayate Pan Torkha ke xune Kordan ra be jus eavârde bud monjâr be ean sod ke eâz cale 1927 ta 1930 jomhuriye Kordiye Eararat dâr Kordctane Torkiye sekl begirâd. Ein jomhuri ba kostarha nâcl kosihaye sâdide birâmane be dâcte pan torkha cârjub sod. Eâz hokumthaye digâre Kordi, jomhuriye Kordectan dâr Mâhabad dâr Eiran eâct ke dâr cale 1946 ba ectefade eâz xâlâáe qodrâti ke nasi eâz esqale Eiran be dâcte Sorâvi Engelic bud skil sod. Bayâd be ein nokte esare kârd ke bâna be bânde 1 eâz eálamiyeye skile ein jomhuri, ein hokumâti xodmoxtar dârune kesvâre Eiran bude eâct bâr xâlafe jomhuriye Kordiye Eararat dâr torkiye ya padesahiye Kordectan dâr coleymaniye hokumâte moctâqelli nâbude eâct hiàgah eálane ecteqlal nâkârde eâct. Eâz digâr hokumâthaye xodmoxtar Federal, hokumâte eqlime Kordectan dâr somale Áâraq eâct ke eâz cale 1992 râcmân skil sode eâct hodude bicto pânj cal eâct ke vojud darâd. Ein hokumât dâr cale 2003 Refrandome ecteqlal bârgozar kârd ba râáye balaye nâvâd dârcâd eâz nâzâre hoquqi moctâqel sod , cepâc ba skile Áâraqe Federale jâdid qanune eâcaciye jâdide ean, dobare varede ettehad ba Áâraq sod hokumâti ba extiyarate fâratâr eâz hokumâte Federal dâr hâdde Konfederal ya Dofâktoye moctâqel eijad kârd. Bâr tebqe qanune eâcaciye Federale bayâd ta cale 2005 dâr tâmame mânateqe Kordectaniye Áâraq ke beciyar fâratâr eâz eqlime Kordectane Áâraq hâctând hâmeporci bâraye peyvâctân be hokumâte eqlime Kordectan sekl migereft eâmma áâmâlân dolâte Áâraq tânha ein hâmeporci ra bârgozar nâkârd bâlke budjeye hefdâh dârcâdiye Kordectan ra hâm qâtá kârd áâmâlân dolâte Áâraq qanune eâcaciye ean kesvâr ra dâr ertebat ba Kordectan qz kârd. Yek forcâte monaceb ke hâmleye Daáes dâr cale 2014 dâr extiyare hokumâte eqlim gozast, pismârgehaye Kord ya bazuhaye nezamiye hokumâte eqlime Kordectan eâkcâre mânateqe Kordectani eâz jomle mântâqeye nâftxize Kârkuk ra eâz kontrole Daáes xarej kârde xod dâr extiyar gereftând. Tâbiáâtân forcâte tâlaái be dâct eamâde bud ta motabeqe qanune eâcaciye Áâraq Refrandom sekl begirâd. Eâz cuái digâr, dolâte mârkâziye Áâraq ruz be ruz ba komâke cepahe pacdarane jomhuriye eclamiye Eiran qâvitâr misod bime ean bud ke be zudi dobare be mânateqe kordectani hâmle konâd. eâz einru Mâcáude Barezani pisdâcti kârd ba yek eqdame be moq dâr ceptambre 2017 dâr eâkcâre mânateqe kordectani ein Refrandom ra ejra kârd hâmzâman ba Refrandome elhaqe mânateqe Kordectanie be eqlie Kordectan, Refrandome ecteqlal ra niz dobare bârgozar kârd. Eâz nâzâre hoquqe beynolmelâl qqe Tâáine cârnevest, eqlime Kordectane Áâraq râcmân moctâqel sode bud beviãe eanke parlemane kesvâre Eorupaáiye Ectoni hâm ein q ra be râcmiyât senaxt. Bâna bâr hoquqe beynolmelâl hâtta eâgâr yek kesvâr, ecteqlale kesvâri ra be râcmiyât besenacâd ean kesvâr râcmân moctâqel eâct. Hâmàenin eâz cale 2014 pâc eâz jânge daxeliye Curiye, dâr mânateqe Kordectaniye ean hokumâte Cociyalictiye Kantonhaye Xâlq ra ke hokumâti Federal eâct sahed hâctim. Ein hokumâte xod moxtar ke be tazegi eâz janebe dolâte Curiye be râcmiyât senaxte sode eâct ta konun eálane ecteqlal nâkârde eâct. Bânabâr ein bâr payeye hoquqe beynolmelâl dâr tarixe moáacer, kesvâre moctâqelle Kordectan dâcte kâm ce bar bâr payeye moáahedeye Cevr do Refrandome ecteqlal dâr eqlime Kordectan skil sode eâct dâr tarixe moáacer dâcte kâm ce hokumâte Dofâktoye moctâqelle Kordi dâr padesahiye Kordectan, jomhuriye Kordi Eararat hokumâte eqlime Kordectan ra sahed hâctim.

Didgahe eâmniyâti cobate Xavâre Miyane

Yeki eâz mâcaáeli ke moqrezan moxalefane ecteqlale eqlime Kordectan zekr mikonând eanâct ke ecteqlale Kordectan câbâbe bicobati dâr Xavâre Miyane misâvâd. Xob ein tânha yek eddeáact sâvahed qâraáen áâkce eanra nesan midâhâd. Kordectane Áâraq eâz zâmane ecteqlale Dofâkto, nâzdik be bicto pânj cal hâmvare mârkâze cobate tânha Áâraq ke kolle Xavâre Miyane bude eâct. Jaleb einjact ke hâmeye mâcaáele eâmniyâti bicobati hâm eâz janebe hokumâthaye digâr be Kordan tâhmli sode eâct bâráâkc. Eaxârin nemuneye ean cepahe Qodce cepahe pacdarane jomhuriye eclamiye Eiran be fârmandehiye Qaceme Coleymani be hâmkariye sdosâábiye Áâraq Hezbollahe Lobnan be fâtvaye Xameneái be Kârkuk kostare kudâkan zânane Kord dâr Xormatu eâct ke ecbat mikonâd ke Kordan daáemân eâz janebe eanan hâdâfe hâmle qârar migirând bâráâkc. Kordan dâr somale Áâraq ba caxtâne yek hokumâte cekular eazad mohtârâm senaxtâne hoquqe sâr eazadiye hâmeye eâdyan eâhzabe ciyaci cabet kârdând ke Kordectan tânha noqteái eâct eâz Xavâre Miyane ke Teroricm bonyangâraáiye eclami dâr ean rocux nâkârde eâct. Hâmàenin Kordectane Áâraq cabet kârde eâct ke be paygahi bâraye ecteqlal tâlâbane Korde kesvârhaye hâmcaye niz tâbdil sode eâct bâlke bâráâkc kesvârahye hâmcaye ba fesar bâr eqlime Kordectan baáece ean sodând ke ein eqlim, Kordane ecteqlal tâlâbe eanha ra niz mâhar konâd. qamate eqlime Kordectan eâz jomle Mâcáude Barezani reáic jomhure eqlime Kordectan râcmân gofte eâct ke ma tânha bâraye Kordane Áâraq tâcmim migirim dâr mâcaáele digâr Kordan ya hokumâthaye hâmcaye dexalât nemikonim. Bânabâr ein hâmangune ke ecteqlale Eazârbayejan Torkâmânectan eâz Sorâviye cabeq baáece ecteqlale Eazârbayejan Torkâmân câhraye Eiran sod, ecteqlale Kordectan eâz Áâraq niz baáece joda sodâne kordectane Eiran nâxahâd sod. Eqtecade eqlime Kordectane Áâraq niz dâr moqayece ba bistâre Áâraq kesvârhaye easubzâdeye Xavâre Miyane vâzáiyâte behtâri darâd sekufact. Hâmàenin dâr jâng ba Daáes niz Pismârgane zân mârde Kord fâdakarihaye beciyari nesan dadând be cobate Xavâre Miyane jâng ba Teroricm komâke fâravani kârdeáând. Eâz einru kesvâre Kordectan dâr somale Áâraq mâkani bâraye cobat eâmniyât dâr Xavâre Miyane xahâd bud.

Vakonesi mohemtâre eâz xode ruydad

Bânabâr ein eâz tâmamiye didgahha ecteqlale Kordectane Áâraq yek vaqeáyât yek eâmre ejtenab napâzir bâraye kesvâre Eiran hozeye tâmâddoniye motosâkel eâz kesvârhaye Eirani pâdideái nik fârxonde eâct. Eâlbâtte bayâd tâvâjjoh dast ke vakones be ruydade ecteqlale Kordectan dâr somale Áâraq eâz xode ein ruydad mohemtâr eâct eâgâr eâz janebe hâmcayegan vakoneshaye tâáâccob eamizi nesan dade sâvâd, mârzhaye hâvaái zâminiye eqlim bâcte sâvâd, caderate nâfte ean motovâqqef misâvâd ya eangune ke qamate jomhuriye eclami eâz jomle qaceme coleymani nabexrâdane dexakât konând sdosâábi ra tâhrik konând ke jenayate Xormatu Kârkuk ra edame dâhâd, mitâvanâd be jânge bozorgi xâtm sâvâd ke dâr ean tânha Kordectane Áâraq bâlke Kordectane bozorg moctâqel skil sâvâd. Ta konun be joz Torkiye ke bâr xâlafe goftehaye tonde reáic jomhurâs becyar xerâdmândane áâmâl kârde eâct, vakonese kesvârhaye Áâraq Eiran Curiye motoáâccebane be joráât xâtârnak blâhane bude eâct dâr curâte edameye jâng hâmleye sdosâábiye Áâraq Hezbollahe Lobnan cepahe pacdarane jomhuriye eclamiye Eiran eârtese Áâraq be eqlime kordectan mânateqe kordectani mâcáuliyâte àenin jângi bâr duse kâcani xahâd bud ke pacoxe refrandome motomâddenaneye mârdome zâjr kesideye korde eqlime kordectan ra ba xunrizi midâhând toxme kineái xahâd kast ke câráânjame ean, ecteqlale kordectan dâr kesvârhaye hâmle konânde niz xahâd bud. Bânabâr ein vakonese doroct be ein ruydad eâz xode ein ruydad mohemtâr eâct nâbayâd be jomhuriye eclami ejaze dad ke ba siáe baziye xod mânafeáe bolând moddâte Eiran ra nabud konâd toxme nefrât miyane tirehaye Eirani bekarâd.

Àera qârb Eamrika Ecraáil Be Kordectan xiyanât kârdând?

Mâcáâleye mohemme digâri ke beciyari ra segeft zâde kârd xiyanâte Eamrika Ecraáil kesvârhaye qârbi be eqlime Kordectan mârdomane Kord pâc eâz Refrandome ecteqlal eâct. Eâlbâtte kâcani ke tarix ra áâmiqân midanând, eagah hâctând ke ein mâcáâle àândin bar dâr tarix ruy dade eâct eâmma dâlile eanra nemidanând. Hâme be xubi eagahând ke padesahiye Kordectan padesahe ean Mâlek Mâhmude Bârzânji ba xiyanâte Britaniya monhâl kenar gozaste sod. Hâmàenin hâme be ein mâcáâle vaqefând ke râhbâre hezbe kargârane Kordectane Torkiye, Áâbdollah Eujalan ba hâmkariye Mucade Ecraáil dâctgir be Torkiye tâhvil dade sod be yad miáavârând ke Ecraáil dâcture sellike moctâqim be tâzahor konândegane Kord dâr eâtrafe cefarâtâs ra pâc eâz ein vaqeáe dad àândin nâfâr ra kost. Hâme eâz cokute recanehaye qârbi dâr nâcl kosi Jenocayde bis eâz pânj hezar nâfâr eâz Kordan dâr Hâlâbàe pakcaziye neãadiye bis eâz câdo nâvâd hezar nâfâre eanha dâr áâmâliyate Eânfal eagahând eâmma baz dâllie eanra motovâjjeh nemisâvând. Dâr ein eâvaxer hâme eagahând ke eâgâr Eamrika dâcte cepahe pacdaran niruhaye vabâcte be eanha eâz jomle sdosâábi ra dâr hâmle be Kârkuk baz nâgozaste bud, tânha yek hosdare hâvaáiye Eamrika be niruhaye cepah sdosâábi Áâraqi kafi bud ta jeloye coqute Kârkuk Xaneqâyn Sângal ra begirâd nâcl kosiha kudâk kosiha tâjavoze dâcte jâmáiye siáâyane sdosâábi ra be zânane Kord dâr Sângal Xormatu sahed nâbasim. Eâmma Eamrika àenin nâkârd hâtta ejazeye ectefade eâz tankhaye Eabrahamz celahe Eamrikaái ra be niruhaye cepahe pacdaran dad, hâman niruái ke be zaher tâhrimâs kârde eâct. Eâz hâme mozhektâr hemayâte lâfziye Ecraáil eâz Kordectan bud, ein hemayât be joz eanke be yek xorake tâbliqati áâlâyhe sâxciyâthaye melliye Kord àon Mâcáude Barezani tâbdil sod Karizmaye eu ra sekâct, áâmâlân hià cudi bâraye Kordan nâdast yad eavâre ein mâcáâle bud ke »do câd gofte àon nim kerdar nict« . Ecraáili ke dâr áârze ses ruz eârteshaye hâmeye kesvârhaye mottâhede Áârâbi ra dâr hâm sekâct, mitâvanect ba ercale celahe cângin ferectadâne hâvapeymahaye jângi hemayâte ettelaáati jeloye coqute Kârkuk ra begirâd zamene ecteqlale Kordectan sâvâd ein ecteqlal ra be râcmiyât besenacâd eâmma Ecraáil niz àenin nâkârd. Bâr xâlafe anàe ke goruhi Kord cetiz Yâhud cetiz miguyând Ecraáili ke nâzdike hâftad cal eâct ba àând milyun Felectini moskel darâd, áaqeltâr eâz ean eâct ke târhe Nil ta Forat ra ke bis eâz câd milyun Áârâb dâr mântâqeye ean zendegi mikonând ra be ejra begozarâd hià niyazi hâm be mottâhede mântâqeái manânde Kordectan nazdike mârzhaye Eiran nâdarâd àon Ecraáil ein mottâhed ra ke kesvâre Eazârbayejan eâct dâhha cal eâct ke darâd. Kesvârhaye qârbi Ettehadiyeye Eorupa cazmane mellâl niz ke belafacele pâc eâz Refrandome yek janebeye ecteqlale Kozovo eâz Cerbectan ein kesvâre kuàâk kâm jâmáiyât ra be râcmiyât senaxtând nesan dadând ke áâmâlân ectandardhaye dogane darând be cârneveste àehel ta pâjah milyun Kord dâr Xavâre Miyane bi eátena hâctând. Hal bayâd ein porces ra mâtrâh kârd ke àera jameáeye jâhani be Kordane qâhremane mobarez ba Teroricme Daáes xiyanât kârd? Hâr àând ke dâlaáele easkar penhane ziyadi bâraye àenin râftari eâz târâfe kesvârhaye qârbi vojud darâd eâmma mitâvan be bârxi eâz mohemtârin eanha dâr zir esare kârd.

  1. Dâlayele tarixi: Hâmangune ke Torkiye be câbâbe hâmle be Eorupa dâr zâmane Áocmani dosmâniye tarixi ba Eorupa, ba hâmeye eclahat pisrâfti ke dâr dâhehaye eâxir dast hiàgah be áozviyâte ettehadiyeye Eorupa pâzirofte sod, hâmangune ke kesvâre Eiran hânuz dâr hale pâc dadâne tavane jânghaye Eiran Rum àe dâr Halivud àe dâr Kaxe Cefid eâct, Kordan niz be xatere qsi ke dâr jângahye Câlibi áâlâyhe qârb dastând hâmàenan eâz janebe qârb tânbih misâvând. Eâz yad nemibârim ke Câlheddine Eâyyubi padesahe Kord moáâccece celceleye Eâyyubiyan, sekâcthaye fâravani ra be jângjuyane Câlibi vared kârd beviãe eanke Riàrde Sirdel, padesahe Engelectan ra sekâct dad Eursâlim ra tâcârof kârd.

  1. Dâlayele tâmâddoni: Bâr xâlafe nâzâre eâkcâre eândismândnâmahaye Xavâre Miyaneái eâz jomle Eirani, tâfâkkore ciyaciye qârb tâfâkkori tâmâddoni eâct. Hâr àând ke ein tâfâkkor hâmavare becurâte cerri dâr miyane eândismândane qârbi vojud daste eâct eâmma eâz cale 1995 miladi ba entesare ketabe Bârxorde Tâmâddonhaye Camuáel Hantington ein nâzâriye ke ta be emruz dâr ciycâte jâhani mâtrâh eâct, eâcace jâhanbiniye qârbi ra skil midâhâd. Bâr eâcace dide tâmâddoni, pâdid eamâdâne kesvârhaye Eirani tâbar dâr Xavâre Miyane, tâmâddone Eirani ra qodrâtmând xahâd kârd ein yek tâhdide belqovveye bolând moddât bâraye tâmâddone Cami dâr Xavâre Miyane beviãe Ecraáil eâct. Ba àenin didi eâct ke motovâjjeh misâvim àera pâc eâz Refarndome eqlime Kordectan, Ecraáil àenini râftari dast áâmâlân joz bazi ba vaãegan kare digâri nâkârd.

  1. Dâlayele ciyaci ectrteãik: Korde xub eâz nâzâre kesvârhaye qârbi kordi eâct ke bâraye eanha bejângâd bâraye mânafeáe xodâs nâbârd konâd. Ta moqeái ke Kordan áâlâyhe Daáes mijângând Kordane xub qâhreman mottâhede qârbând eâmma hâr gah ke kâmi hâm be fekre xodesan miáoftând be coráât ba eanah xiyanât misâvâd. Àenin ciyacâti ra hokumâthaye Eiran Áocmani niz dârbareye kordan hâmvare be kar bordeáând. Hengami ke sgâre Kordiye Hâmidiyeye Áocmani be dârvazehaye Viyân Eotris recid, bâraye Áocmaniyan Kordan qâhreman bâradâr budând vâli hâmin Kordan qti ke hoquqe ebtedaáiye xod ra motalebe kârdând xaáen sodând. Hâr àând ke pistâr gofte sod mâcáâleye Kord dâr Eiran ba kesvârhaye digâr tâfavot darâd eâmma dide qaleb hâmàenan qâlât eâct. Kesvârhaye qârbi niz xahane eqlime Kordectane moctâqel qodrâtmând nictând, bâraye hâmin niz be cepahe pacdaran àeraqe câbz nesan dadând ta mânateqe nâftxize Kârkuk ra eâz Kordectan jada konâd. Eanha be xubi midanând ke bedune dâramâde nâfte Kârkuk, eârbil coleymaniye vabâctegiye maliye sâdidi be qârb peyda xahând kârd dâr vaq piyade nezame eanha xahând sod mâjbur hâctând bâraye dâryafte komâke mali hâr eanàe ke eanha miguyând eânjam dâhând ein dâlile eâcliye esqale Kârkuk bud.

Dâr payan bayâd goft ke Kordectane moctâqel dâr kesvârhaye Torkiye Curiye Áâraq dâr nâhayât sekl xahâd gereft ein yek vaqeáiyâte ejtenab napâzire tarixi eâct, ba hâmeye fârazo sibi ke dâr ein rah pis miáayâd. Eâmma jameáeye jâhani mayel eâct ta eanja ke momken eâct bâr payeye tâhlile jameái ke dâr ein qale áârze sod jeloye eanra begirâd ya ein proce ra be áâqâb beyândazâd. Dâr einjact ke ma motovâjjehe ein coxâne Mâcáude Barezani misâvim ke qâbl eâz Refrandom goft Eamrika dâhha cal eâct ke Kordan ra bazi midâhâd ke hânuz zâmane monaceb bâraye ecteqlal pis nâyamâde eâct, jameáeye jâhani nâvâdo hâft cal eâct âez zâmane moáahedeye Cevr be Kordan qole kesvâre moctâqelle xod ra midâhâd, pâc zâmane monaceb key fâra xahâd recid?

برای خواندن نوشتارها به دبیره (الفبای) ایرانیک، جدول زیر را بکار ببرید:

Bâraye xandâne nevestarha be dâbire (eâlefbaye) Eiranik, jâdvâle zir ra bekar bebârid:

image-2.png

Hello World!