قانون اساسی پیشنهادی شاهنشاهی گزینشی ایران

( جمهوری پارلمانی ایران با حفظ سنت های سیاسی ایرانی )

دکتر رضا هازلی

(کی اشکان اردلان افشار نادری)

biger.jpg

Hello World!