ستاره شناسی در ایران باستان، بخش دوم فیلمی از دکتر رضا هازلی