ستاره شناسی در ایران باستان، بخش نخست فیلمی از دکتر رضا هازلی