تلویزیون مهر ایران- تلویزیون تخصصی فرهنگ و تمدن ایرانی به اندیشه دکتر رضا هازلی