آیین رازآمیز مهر یا میترائیسم بخش دوم، فیلمی از دکتر رضا هازلی