آموزه های اجتماعی اندیشکده ایران زمین-انجمن مهر ایران نشست نهم; 12/03/2021