آموزه های محیط زیستی اندیشکده ایران زمین-انجمن مهرایران، نشست دهم