آموزه های اقتصادی اندیشکده ایران زمین و انقلاب صنعتی چهارم، انجمن مهرایران نشست یازدهم; 27/03/2021