ننگنامه استعماری با چین، موافقت شاهزاده با پادشاهی انتخابی، دزدی ادبی دولت در تبعید