حمایت دکتر هازلی از موافقت شاهزاده با طرح پادشاهی انتخابی ایشان و اعلام آمادگی برای همکاری; بخش نخست, 20/4/2021