حمایت دکتر هازلی از موافقت شاهزاده با طرح پادشاهی انتخابی ایشان و اعلام آمادگی برای همکاری; بخش دوم