الفبای طبیعی ایرانیک شرط لازم برای تغییر جهت تمدنی -بخش دوم، نشست چهاردهم