مصاحبه درباره درزدادن نمایشی نوار ظریف و وطن فروشی های جمهوری اسلامی، بخش نخست