اسطوره شناسی ایرانی و ارزش های آنها به عنوان یکی از شرط های تغییر جهت تمدنی