بازی سیاسی تکراری با ایران و ملاک های انتخاب نمایندگان مردم در حرکت های سیاسی