‪چگونه شورای اتحاد ملی و نه شورای انحلال ملی ایجاد کنیم -سفارش هایی به شاهزاده گرامی