بختیار قهرمان یکرنگ ملی ایران معاصر- در سوگ جانفشانان نقاب