دبیرکل حزب مشروطه خائن به آرمان بنیانگذار حزب مشروطه-فواد پاشایی دلقکی در جای بزرگان