چرا منشه امیر از مناظره یا حتی تلفظ نام رضا هازلی وحشت دارد؟