نقش فرستنده های فارسی زبان بیگانه درتحولات ایران وخاورمیانه; رضاهازلی، هلمند اربابی و مانی