هشدار رسمی کپی رایت کتاب قانون اساسی پیشنهادی شاهنشاهی گزینشی ایران /Mar 26, 2023

Copyright infringement notice

هشدار رسمی کپی رایت به فرصت طلبان و شیادان در اپوزیسیون ایران و به رسانه های گلوبالیستی جهانی ( #بی_بی_سی ، #منوتو ، #ایران_اینترنشنال ، #صدای_آمریکا و #کانال_یک و …) که بدون ذکر منبع، اندیشه های من از جمله ایده #شاهنشاهی_گزینشی ( #پادشاهی_انتخابی ) را بکار می برند. همچنین هشدار جدی کپی رایت به شیادان حسود، دزد و بیمار در جامعه روشنفکری ایرانی به مناسبت انتشار کتاب #قانون_اساسی_پیشنهادی_شاهنشاهی_گزینشی_ایران #قانون_اساسی_شاهنشاهی_گزینشی_ایران #قانون_اساسی_پادشاهی_انتخابی_ایران #قانون_اساسی_پیشنهادی_پادشاهی_انتخابی_ایران #قانون_اساسی

Hello World!