Sep 24, 2023 /ترور در ملبورن

در چهار ماه گذشته چه بر سر دکتر #هازلی آمد؟ آیا قصد #ترور ، حذف فیزیکی او یا تنها هشدار به او بود؟ #شهبد_امیری با #رضا_هازلی در تلویزیون #مهرایران درباره #ترور_بیولوژیکی اش همچنین درباره کتاب #قانون_اساسی_پیشنهادی_شاهنشاهی_گزینشی_ایران گفتگو می‌کند. این برنامه مهم را ببینید و به اشتراک گسترده بگذارید.

Hello World!