حقوق اعراب در ایران بر پایه اصالت وجود است یا اصالت ماهیت؟

Hello World!