علل حمایتهای مالی و رسانه ای آمریکا و غرب از گروههایی مانند مجاهدین خلق; در فیس تایم با خانم رخسان گنجی

Hello World!