چرا ما ممنوع التصویر شده ایم؟/ 01.05.2022

حجم حملات مزدوران #کانونهای_قدرت به #رضا_هازلی و برنامه مشترکش با آقای #شهبد_امیری برای چیست؟چه رازی در گفته های منست که مزدوران مرا ممنوع التصویر کرده اند؟ راه چاره چیست؟ و راه های آلترناتیو برای رساندن صدای من به هم میهنان چیست؟ پس از مدتها سکوت می خواهم با دوست وطن پرستم شهبد امیری که به خاطر قطع برنامه مشترکمان و فروش #کانال_یک به #اسرائیل از همه مسئولیت هایش در آنجا استعفا داد،گپی بزنم و بگویم که ما واقعا هستیم ما دکور زیر پرچم شیر خورشید برای تحمیق میهن پرستان نیستیم ! ما تاجر سیاسی و فاحشه سیاسی نیستیم ما عشق مان واقعا #ایران است و برنامه گسترده کردن تلویزیون #مهرایران را داریم. http://mehriran.tv https://kaaa.info https://youtube.com/c/MehriranTV https://www.brighteon.com/channels/Me... https://www.instagram.com/mehriran.tv https://t.me/RezaHazeli info@mehriran.tv schahbod@yahoo.de Tel: +49 1788549216

Hello World!