پیامهای روزانه 16/03/2024

آخرین #اندرز ها پیش از مرگ سیاسی #شاهزاده #پهلوی ؛ ۱) فن خطابه را یادبگیرد و با صلابت صحبت کند نه مانند ترنسجندرها ۲) تظاهر بمذهب و کلاه کیپا و دیوار ندبه لیسی نکند! ۳) ماموران اطلاعاتی اطرافش را پاک کند. ۴) آشکارا بگوید که خواهان حکومت موروثی نیست!

images.jpg

Hello World!