پیامهای روزانه; 22/07/2021

شعار عربی: بالروح بالدم نفدیک یا احواز ، شعار رسمی مقاومت ملی اهواز برای تشکیل امیرنشین اهواز است! این شعار با حمایت #جمهوری_اسلامی و شخص #عرب #فراماسون علی #شمخانی در #اهواز سرداده میشود و کم آبی تنها بهانه است که خود شمخانی در #خوزستان ایجاد کرده!