پیامهای روزانه; 29/07/2022

آن ابلهان با #ضریب_هوشی شامپانزه که به من می گویند #اشغال_ابراهیمی و #نژادپرستی_ابراهیمی و #سیدکراسی و #آنوسی_کراسی که من می گویم توهم است ویدئو زیر را ببینند! #عرب_سالاری و اصرار بر رسمیت دادن و یاد دادن #زبان_عربی برای نابودی #هویت_ایرانی و عضویت آینده #ایران در #اتحادیه_عرب است!