پیامهای روزانه; 09/09/2022

#ملکه_الیزابت دوم صاحب ماهی های دریاهای بریتانیا ، صاحب جان و مال و رای مردم بریتانیا ، کسی که بدون تنفیذ او رای مردم بریتانیا پشیزی ارزش نداشت و رئیس کلیسای آنگلیکن و حاکم ۳۲ کشور جهان قدرتمند ترین ملکه ای که هفتاد سال فرمانروایی کرد و البته برای ساده لوحان و ابلهان گفته میشد که قدرتی ندارد و سمبلیک است! در ۹۷ سالگی درگذشت.

1-1.jpg

Hello World!