پیامهای روزانه; 09/09/2022

پادشاه نوین #بریتانیا هرچند #پادشاه_چارلز سوم خواهد بود اما پس از تاجگذاری تا پادشاه به دیدار #پاپ نرود و حکمش بوسیله او تنفیذ نشود، پادشاهی او اعتبار نخواهد داشت!

2-1.jpg

Hello World!