پیامهای روزانه; 09/09/2022

آفرین به آقای #جنتی ! آنچه را که ما همواره آشکارا و فاش می گفتیم او به زبان اشاره تایید کرد ! #خمینی که فامیل حقیقی او #موسوی بود و موسایی و یک #آنوسی بود، خدماتش به #اسرائیل به حدی بود که اورا باید در شمار پیامبران #بنی_اسرائیل به شمار آورد !

4-5.jpg

Hello World!