پیامهای روزانه; 10/09/2022

بر خلاف نظر دوستان احمد شاه مسعود در نزد همه مردم افغانستان چهره محبوبی نیست. مانند اینست که بگوییم خمینی قهرمان مبارزه با امپریالیسم آمریکا و آزادسازی ایران بود. مسعود بر خلاف نجیب الله همیشه بر اسلامی کردن افغانستان و شریعت تاکید میکرد و با نابودی نجیب الله تمامی دستاوردها و پیشرفتهای دوران او نابود شد. بزرگترین اشتباه شوروی دخالت نظامی بود که باعث تنفر مردم عادی و یارگیری مجاهدین از آنها گردید. مسعود بخاطر جنگ قدرت و اختلافات قدیمی با حکمتیار بعد از سقوط نجیب الله باعث جنگ داخلی در افغانستان شد که از میان آن طالبان سربرآورد. کافیست سخنرانیهای نجیب الله را ببینید و با سخنان مسعود مقایسه کنید تا متوجه شوید کدام دلسوز واقعی ملت و خواهان پیشرفت و ترقی بودند و کدام دنبال قدرت و حکومت. مسعود و مجاهدین با کمکهای عربستان، آمریکا و پاکستان قدرت گرفتند و بیش از سی سال است که آرامش را در افغانستان از بین بردند و این کشور غنی از منابع معدنی و امکانات دیگر را به نیمه ویرانه اسلامی تبدیل کردند.

6-1.jpg