پیامهای روزانه; 18/09/2022

آشکارا و فاش با زبان سرخم می گویم #سید #آنوسی علی #خامنه_ای قاتل و دشمن #ایران و #ایرانیان و #کورد و #کوردستان ، کسی که #مهسا_امینی را ماموران او کشتند رئیس لژ #فراماسونری سید جمال الدین اسد آبادی در تهران و یک #یهودی #آنوسی و به

1-4.jpg

Hello World!