پیامهای روزانه /09/02/2024

#نفرت از پلیدی و دروغ ابراهیمی همانقدر ستایش آمیزست که عشق به نیکی و راستی! #نفرت_افکنی به پلشتی ها مکمل عشق و مهر به نیکی است! و این دو حس زیبای طبیعی را امروزه دیکتاتوری رسانه های ابراهیمی از ما دریغ میکنند! عشق و نفرت هردو حق ماست!

images.jpg

Hello World!