پیامهای روزانه /10/02/2024

براستی دلیل #آریایی_ستیزی جهان #یهودی_مسیحی و #ابراهیمی چیست؟ چرا #هالیوود از قبر سوسک مرده سرخپوستهایی آزتک چنان فیلمهای تخیلی میسازد اما ازاقیانوس #تمدن_هندوایرانی کوچکترین نمایشنامه ای در غرب اکران نمیشود ؟ اگر بیشتر آثار #ایران را اعراب و‌مغول از میان بردند ولی #هند با آن معماری پرشکوه و صدها هزار متن باستانی به زبان کهن #آریایی یا #سنسکریت که زنده است! چرا #هند بزرگ را سانسور اما سرخپوستهای ازتک و آفریقایی های مصری را بزرگ می کنند؟ چرا هزاران هرم هندی را نمی بینند اما یکدانه هرم ازتک و چند تا هرم مصری را آنقدر بزرگنمایی می کنند؟ اینهمه کینه و تقلب در تاریخ برای چیست؟

images.jpg

Hello World!