پیامهای روزانه 11/02/2024

ما #آریامهر نمایشی داشتیم که در واقع #عرب_مهر بود! دو زنش عرب بودند، او بحرین،جزایر زرکوه و آریانا و سرزمین کومزر را از بدن #آریا با بی مهری برید تا با مهر به اعراب پیوند زند! و درآخر شورای #پادشاهی آریا را به یک عرب بنام سید جلال الدین تهرانی داد!

images-1.jpg

Hello World!