پیامهای رزوانه /11/02/2024

هرکسی که #مرگ_بر_آمریکا گفت بدانید که مزدور #روسیه است و هرکس #مرگ_بر_روسیه گفت بدانید مزدور #آمریکا ست ! اما واقعیت در اینست که هم #نظم_نوین_جهانی و هم این دوکشور را #کانونهای_قدرت #یهودی_کاتولیک اداره می کنند و ایندو خود قربانی اند!

images.jpg

Hello World!