پیامهای روزانه /13/02/2024

#سازمان_اقتصاد_اسلامی سال ۱۳۵۸ بدستور #خمینی ( موسوی ) به ظاهر مسلمان اما #آنوسی تاسیس شد! #آنوسی هایی منصوب این رهبر موسایی نام #یهوه خدای #تورات را بگونه شمعدان #منورا ی #یهودی به عنوان نشان آن سازمان بکار بردند تا بگونه نمادین مشخص شود که اقتصاد اسلامی #جاعش تحت کنترل اقتصاد #اسرائیل است!

images.jpg

Hello World!