پیامهای روزانه /13/02/2024

باید #پادشاهی_خواهی از #پهلوی_خواهی جداشود! #خاندان_ایرانسوز_پهلوی پس از #رضاشاه با ازدواج های غلط با ابراهیمیان #هویت_ایرانی خود را از دست داده و کار بجایی رسیده که #شاهزاده #پهلوی برای احترام به مادرش به حج #یهودی یا #پسح میرود!

images.jpg

Hello World!