پیامهای روزانه /13/02/2024

یک #ضداطلاعات معروف که #شهبانو ی ابراهیمی، #سیده #فرح طباطبایی #دیبا می پراکند اینست که #شاه نمی خواست تاج و تختش را روی خون مردم بنا کند برای همین در رفت!! خیر خانم! #شاه یعنی نگهبان و اگر نگهبانی یا سربازی پست نگهبانی اش را رها کند،#خیانت کرده است!

images.jpg

Hello World!