پیامهای روزانه /13/02/2024

راه در این جهان تنها یکی است و آن #راستی است! راه #دروغ و فریب بیراهه ای است که هرگز به مقصد نمی رسد! قابل توجه #افراد_سیستمی #جهان_وطن که ماسک #میهن_دوستی میزنند بویژه عالیجنابان ! #طاهری از #پهلوی_خواهان و #امیراحمدی از #جمهوری_خواهان !

images.jpg

Hello World!