پیامهای روزانه /13/02/2024

افرادی که بجای #انقلاب_ایرانی اینجانب ترکیبهای #انقلاب_ایران و #انقلاب_ملی را بکار میبرند،با #ایرانیت و #هویت_ایرانی و #ایرانگرایی مشکل و سعی بر موازی سازی و انحراف محتوای #انقلاب دارند،#انقلاب_اسلامی، هم انقلاب #ایران بود وهم #ملی اما #ایرانی نبود!

images.jpg

Hello World!