پیامهای روزانه 20/02/2024

این نکته بسیار مهم است که بدانیم برخلاف آنچه که برای عوام ساده لوح در رسانه ها میگویند، #روسیه نه در برابر #نظم_نوین_جهانی که برعکس در راستای آن حرکت و آنرا دقیقا اجرا میکند! اما نقش او در این #تئاتر_جزوئیتی ، پلید یا به زبان فلسفه سیاسی آنتی تز است!

images.jpg

Hello World!