پیامهای روزانه 20/02/2024

برای #نظم_نوین_جهانی و #سرمایه_داری #ابراهیمی آن، مردمان با اینتلکت بالا پتانسیل خطر بالایی دارند، از اینرو بر مردمان دارای هاپلوگروپ ژنتیکی آر-یک، مانند اسلاو ها، #ایرانیان و اروپاییان یاحکومتهای #توتالیتر حاکم یا آنها را با #مهاجرت نابود میکنند!

images.jpg

Hello World!