پیامهای روزانه 20/02/2024

#کانونهای_قدرت در #سرمایه_داری #ابراهیمی جهانی خواهان کنترل مطلق مردم و برده هستند! از اینرو آزادگان یا #آریایی ها باید نابود یا مهار شوند؛ابزارشان یا #جنگ یا #مهاجرت دادن اجباری اعراب و آفریقایی ها و یا حاکم کردن #توتالیتاریسم است!

images.jpg

Hello World!