پیامهای روزانه 20/02/2024

#کانونهای_قدرت در #سرمایه_داری #ابراهیمی ، مردمان کشورهای #اروپا را با آموزشهای غلط #پست_مدرنیسم ، تشویق به ازدواج با اعراب و آفریقایی ها و مهاجرت دادن آنها به #اروپا ، گران کردن آموزش عالی و گسترش #هوش_مصنوعی ، نابود یا مهار میکنند!

images.jpg

Hello World!