پیامهای روزانه 21/02/2024

سه سال پیش هنگامی که #ناوالنی را مسموم کردند و با یک معجزه نجات یافت گروهی گفتند که او دروغ میگوید! حالا #الکسی_ناوالنی واقعا کشته شده!!! مبارزان را تا موقعی که زنده اند قدرشان را بدانیم تا بعد افسوس نخوریم، برای اطلاع منرا سال پیش مسموم کردند

Hello World!