پیامهای روزانه 21/02/2024

تنها بخشی از وجودتان که میداند چه میخواهد و برای چه به این جهان آمده است روح تان است که در قالب خواسته های قلبی شما متجلی میشود، پس به ندای قلبتان گوش کنید تا جبر زندگی شما را گمراه نکند و #سامسارا تکرار نشود!

images.jpg

Hello World!