پیامهای روزانه 21/02/2024

#روانشناسی امروزه بسیاری از پدیده ها از جمله #تله_پاتی را نمی تواند توضیح دهد، یا تجربه خروج از بدن را، اما مدلهای #انسان_شناسی آریاییان باستان که در هند باقی مانده است به راحتی پدیده ها فرا نرمال را توضیح میدهد، از جمله شاهکارهای این دانش #پنج_کوشا یا پنج لایه بدن است که شامل؛ بدن فیزیکی، بدن ذهنی، بدن انرژی پرانیک ، بدن مینوی یا اتریک و در نهایت بدن روان اصیل است که به #آتما یا کیستی و هویت انسان نزدیک است و بخشی است از آفریدگار !

images.jpg

Hello World!